VGO IRT Demo

Реализация

За нуждите на медицинската образна диагностика чрез Visual Grid Orchestrator е разработен проект на примерен сценарий за извличане на изгубената температурна информация от термограми, която е записана в стандартни файлови формати.

Използваните алгоритми могат да работят независимо от модела или разделителната способност на термографите и са в състояние значително да намалят влиянието на служебната информация и графичния шум, които пречат при точното определяне на температурните стойности на пикселите. Резултатите получени от приложението на алгоритъма се обработват допълнително чрез тримерно моделиране и автоматична пакетна обработка на графични файлове.

Чрез VGO се дефинират два визуални модула:

  1. Един за извличане на графичната информацията
  2. Един за анализ и обработка на температурната информация

Важно е да се отбележи, че медицинските специалисти, които ползват VGO, е необходимо единствено да поставят съответните модули върху конструктора и да свържат входно-изходните им параметри. Връзката между наличните термограми и алгоритъма за възстановяване на температурна информация се настройва според функционалните възможности на модулите. В конкретния пример изходящият параметър oFileList на модула за извличане на графична информация е необходимо да се съврже с входящия параметър isImageFileName на модула Image_ThermoProc. oFileList е дефиниран с активиран атрибут Scheduled и предизвиква n-кратно извикване на модула за анализ, обработка и възстановяване на температурна информация.

Входни данни и резултати

Избран е действителен обект за медицинското наблюдение чрез термограф. Цел на медицинското наблюдение е да се локализира и диагностицира разпространението на болката върху човешкото стъпало. Използвани са ултразвук и инфра-червена камера. Показан е резултата от инфрачервената камера в BMP формат, който съдържа в себе си паразитна информация – етикети, маркери, температурна палитра и др.

В резултат от стартиране на симулацията на приложния сценарии в Visual Grid Orchestrator са генерирани:

  • Температурна хистограма, която показва температурните нива на пикселите от оригиналното изображение;

  • Тримерен температурен модел, който показва разпределението на температурните нива в термограмата.

Показани са конкретните резултати от изпълнението на примерното приложение VGO IRT Demp за обработка на медицински термограми върху избрания по-горе обект.

 


Back to top