График

Графикът описва кога и в каква последователност (приоритет) ще бъдат изпълнени дейностите в проекта. Основният график на проекта служи за сравнение на планираното и действителното изпълнение на действията.

Чрез проектния график могат да се определят съответните коригиращи действия за ефективното изпълнение на обхвата на проекта.

Файл: BioAGE - Time Schedule, v1.0 (BG).odt

Статус: Завършен. Архивиран.

Задачи:

WBSИмеНачалоКрайРаботаЗавършена Назначенa на 
1 Подписване на договор с МИЕТ Oct 22 Oct 22       БИНЕТИКС, МИЕТ  
2 Създаване на харта на проекта Oct 22 Oct 29 6d 100% 720 АА  
3 Одобряване на хартата на проекта Oct 30 Oct 30 1d 100% 120 АА, РД  
4 Анализ на бизнес изискванията към продукта Oct 30 Nov 9 8d 100% 960 АА  
5 Анализ на техническите изисквания и възможности за реализация Oct 30 Nov 9 16d 100% 1,536 СА, РГ  
6 Изготвяне на „Бизнес модел на BioAGE“ Nov 9 Nov 15 4d 100% 480 АА  
7 Изготвяне на „Технически модел на BioAGE“ Nov 9 Nov 15 8d 100% 768 СА, РГ  
8 Създаване на диаграма „WBS - BioAGE“ Nov 9 Nov 12 1d 100% 120 АА  
9 Изготвяне на документ „Задание на BioAGE“ Nov 15 Nov 16 1d 100% 120 АА  
10 Анализ на основните дейности според заданието и договора Nov 16 Nov 19 1d 100% 120 АА  
11 Изготвяне на документ „Работен график“ Nov 19 Nov 20 1d 100% 120 АА  
12 Изготвяне на документ „Качествен контрол“ Nov 15 Nov 23 6d 100% 576 СА  
13 Изготвяне на документ „План на човешките ресурси“ Oct 30 Nov 16 13d 100% 1,560 РД  
14 Изготвяне на документ „Комуникационен план“ Nov 16 Nov 23 5d 100% 600 РД  
15 Изготвяне на документ „Планиране и управление на рискови събития“ Nov 20 Nov 23 3d 100% 360 АА  
16 Синхронизиране на изготвените документи с Договора Nov 23 Nov 28 3d 100% 360 АА  
17 Изготвен цялостен проектен план Nov 28 Nov 30 2d 100% 240 АА  
18 Изграждане и конфигуриране на среда за софтуерна разработка Nov 30 Dec 7 5d 100% 480 РГ  
19 Конфигуриране на мобилните работни станции за работа със средата за разработка Nov 30 Dec 14 10d 100% 960 СА  
20 Изграждане и конфигуриране на среда за провеждане на виртуални тестове Nov 30 Dec 21 3d 100% 288 ИС[20]  
21 Конфигуриране на система за архивиране и контрол на версиите Nov 30 Dec 21 9d 100% 864 ИС[60]  
22 Конфигуриране на система за отчитане и архивиране на софтуерни грешки Nov 30 Dec 21 3d 100% 288 ИС[20]  
23 Разработка на алгоритмичен модел на агентите Dec 14 Feb 18 46d 100% 4,416 СА  
24 Разработка на агентите на BioAGE Nov 30 Feb 1 45d 100% 5,400 АА  
25 Разработка на комуникационния протокол между възлите на BioAGE Dec 7 Feb 15 50d 100% 4,800 РГ  
26 Компилиране на първи прототип на грида BioAGE Feb 15 Feb 22 10d 100% 1,080 АА, РГ  
27 Провеждане на Unit тестове върху първия прототип Dec 21 Feb 28 49d 100% 4,704 ИС  
28 Разработка на алгоритъм за обобщаване на междинни и крайни резултати Feb 18 Mar 1 9d 100% 864 СА  
29 Разработка на интегрирана подсистема за обобщаване на резултати Feb 28 Mar 15 11d 100% 2,112 ХС  
30 Създаване на ядро за обслужване на заявки от услуги на грида Feb 15 Mar 22 25d 100% 2,400 РГ  
31 Провеждане на Unit тестове върху ядрото за обслужване на заявки Mar 15 Mar 22 5d 100% 960 ХС  
32 Провеждане на цялостен преглед и контрол върху генерирания програмен код Mar 1 Mar 25 16d 100% 1,536 СА  
33 Оптимизиране на програмния код Mar 22 Mar 29 5d 100% 480 РГ  
34 Архивиране на първия прототип със SOA архитектура Feb 22 Mar 29 25d 100% 3,000 АА  
35 Създаване на демонстрационен прототип на грида BioAGE Mar 22 Mar 25 1d 100% 96 РГ  
36 Тестване на демонстрационни прототип Mar 25 Mar 29 8d 100% 864 РД, СА  
37 Подготовка на документите за първо междинно отчитане на резултатите Mar 29 Apr 1 3d 100% 360 АА, РД  
38 Подаване на документите за първо междинно отчитане Apr 2 Apr 5 4d 100% 480 РД  
39 Разработка на компонент за индексиране InfoDigger Mar 25 May 31 49d 100% 4,704 РГ  
40 Интеграция на компонента InfoDigger в грида BioAGE May 31 Jun 14 20d 100% 2,160 АА, РГ  
41 Провеждане на Unit тестове върху InfoDigger Mar 22 Jun 21 65d 100% 12,480 ХС  
42 Провеждане на преглед върху генерирания програмен код на InfoDigger Mar 29 Jun 21 60d 100% 5,760 СА  
43 Разработка на компонент за търсене InfoSniffer Jun 14 Aug 30 55d 100% 5,280 РГ  
44 Интеграция на компонента InfoSniffer в грида BioAGE Aug 30 Sep 13 20d 100% 2,160 АА, РГ  
45 Провеждане на Unit тестове върху InfoSniffer Jun 21 Sep 20 65d 100% 12,480 ХС  
46 Провеждане на преглед върху генерирания програмен код на InfoSniffer Jun 21 Sep 20 65d 100% 6,240 СА  
47 Разработка на компонент за HTTP заявки за търсене WeBioGrid Jun 21 Jul 30 4d 100% 768 ХС[15]  
48 Интеграция на компонента WeBioGrid в грида BioAGE Sep 9 Sep 12 10d 100% 1,040 АА, СА, РГ  
49 Провеждане на Unit тестове върху WeBioGrid Sep 9 Sep 13 1d 100% NaN ХС[20]  
50 Провеждане на преглед върху генерирания програмен код на WeBioGrid Sep 16 Sep 16 1d 100% 96 СА  
51 Провеждане на тестове върху интегрираните модули InfoDigger, InfoSniffer и WeBioGrid Sep 16 Sep 20 1d 100% NaN ХС[20]  
52 Архивиране на програмния код на InfoDigger, InfoSniffer и WeBioGrid Sep 26 Sep 27 1d 100% 120 АА[50]  
53 Подготовка на документите за второ междинно отчитане на резултатите Sep 23 Sep 30 10d 100% NaN АА[80], РД  
54 Подаване на документите за второ междинно отчитане Sep 30 Oct 4 4d 100% 480 РД  
55 Изработка на интегрирана среда Visual Grid Orchestrator Sep 30 Dec 6 50d 100% 9,600 ХС  
56 Тестване на първи прототип на VGO Dec 9 Dec 13 5d 100% 960 ХС  
57 Тестване на втори прототип на VGO Dec 16 Dec 19 4d 100% 768 ХС  
58 Създаване на потребителска документация за ползване на VGO Dec 9 Dec 20 10d 100% 960 СА  
59 Архивиране на програмния код на VGO Dec 20 Dec 20 1d 100% 120 АА  
60 Разработка на компоненти ImageTools Sep 27 Jan 31 90d 100% 8,640 РГ  
61 Интеграция на компонентите ImageTools в VGO Jan 9 Feb 7 22d 100% 4,224 ХС  
62 Провеждане на Unit тестове върху ImageTools Feb 10 Feb 10 1d 100% 192 ХС  
63 Провеждане на преглед върху генерирания програмен код на ImageTools Jan 31 Feb 14 10d 100% 960 СА  
64 Архивиране на програмния код на VGO с ImageTools Feb 11 Feb 14 4d 100% 480 АА  
65 Разработка на компонент ImageIRT Jan 31 Mar 7 25d 100% 2,400 РГ  
66 Интеграция на компонента ImageIRT в VGO Mar 7 Mar 14 5d 100% 960 ХС  
67 Провеждане на Unit тестове върху ImageIRT Mar 14 Mar 19 3d 100% 576 ХС  
68 Провеждане на преглед върху генерирания програмен код на ImageIRT Mar 19 Mar 20 1d 100% 96 СА  
69 Архивиране на програмния код на VGO с ImageIRT Mar 20 Mar 21 1d 100% 120 АА  
70 Разработка на примерен проект чрез VGO за извличане на температурни данни Mar 19 Mar 21 2d 100% 384 ХС  
71 Тестване на примерния проект Mar 21 Mar 26 6d 100% 576 СА, РГ  
72 Провеждане на преглед върху генерирания програмен код на VGO с компонентите Mar 26 Mar 27 1d 100% 96 СА  
73 Окончателно Архивиране на програмния код на VGO с компонентите. Mar 27 Mar 28 1d 100% 120 АА  
74 Подготовка на документите за трето междинно отчитане на резултатите Mar 28 Mar 31 2d 100% 240 АА, РД  
75 Подаване на документите за трето междинно отчитане Mar 31 Apr 4 4d 100% 480 РД  
76 Изграждане на демонстрационен образец Mar 28 Apr 25 60d 100% 7,680 СА, РГ, ХС  
77 Проектиране на стрес-тестове за стабилност на възлите на грида Apr 25 May 2 5d 100% 960 ХС  
78 Проектиране на стрес-тестове за свързаност на възлите на грида May 2 May 9 5d 100% 960 ХС  
79 Проектиране на стрес-тестове за паралелно индексиране на масиви от данни Apr 25 May 2 5d 100% 480 РГ  
80 Проектиране на стрес-тестове за паралелно търсене на хетерогенни данни Apr 25 May 2 5d 100% 480 СА  
81 Проектиране на тестове за производителност на грида върху една машина May 2 May 9 5d 100% 480 РГ Тестове до 8 процесора
82 Проектиране на тестове за производителност на грида върху много машини May 9 May 12 1d 100% 192 ХС  
83 Проектиране на тестове за мулти-платформена стабилност и производителност May 2 May 9 5d 100% 480 СА  
84 Успешно изпълнение на стрес-тестове за стабилност на възлите на грида May 12 May 16 4d 100% 768 ХС  
85 Успешно изпълнение на стрес-тестове за свързаност на възлите на грида May 12 May 16 5d 100% 600 АА  
86 Успешно изпълнение на стрес-тестове за паралелно индексиране на масиви от данни May 9 May 16 5d 100% 480 РГ  
87 Успешно изпълнение на стрес-тестове за паралелно търсене на хетерогенни данни May 12 May 16 2d 100% 192 СА[50]  
88 Успешно изпълнение на тестове за производителност на грида върху една машина May 16 May 23 5d 100% 960 ХС  
89 Успешно изпълнение на тестове за производителност на грида върху много машини May 16 May 23 5d 100% 480 РГ  
90 Успешно изпълнение на тестове за мулти-платформена стабилност и производителност May 16 May 23 5d 100% 480 СА  
91 Изготвяне на кратко ръководство за експлоатация на BioAGE May 12 May 16 2d 100% 192 СА[50]  
92 Изготвяне на кратко ръководство за експлоатация на VGO May 16 May 23 5d 100% 480 СА  
93 Реализирана, тествана и функционираща платформа BioAGE May 23 May 30 15d 100% 1,560 АА, СА, РГ  
94 Изготвяне на документ „Финансово-технически отчет“ May 30 Jun 20 30d 100% 3,600 АА, РД  
95 Изготвяне на документ „Постижения и пропуски при производството на BioAGE“ Jun 20 Jul 4 10d 100% 1,200 АА  
96 Поръчване и изготвяне на одиторски финансов доклад на външна проверяваща институция Jun 20 Jul 25 25d 100% 3,000 РД  
97 Подготовка на документите за финално отчитане на резултатите Jul 25 Aug 8 20d 100% 2,400 АА, РД  
98 Подаване на документите за финално отчитане Aug 8 Aug 11 1d 100% 120 РД  
99 Формално приключване на проекта и Договора със спонсора Aug 11 Aug 29 28d 100%   БИНЕТИКС, МИЕТ  
100 КРАЙ НА ПРОЕКТА - Архивиране на проектната документация Aug 29 Sep 5 5d 100%   БИНЕТИКС  

Ресурси

ИмеКъсо имеТипГрупаЕ-поща 
Андрей Андреев АА Работа Управление   15
БИНЕТИКС   Работа   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 0
Ивелина Станчева ИС Работа Разработка   12
МИЕТ   Работа     0
Радослава Диканска РД Работа Финансиране   15
Румен Герасимов РГ Работа Разработка   12
Станчо Андреев СА Работа Разработка   12
Христо Станчев ХС Работа Разработка   24

Back to top