Пазарна реализация

Възможностите за пазарна реализация на разработваната по проекта иновация BioAGE са доста широки. Продуктът е приложим в следните направления, които играят ролята и на целеви групи за пазарната му реализация:

  1. Болнични заведения и доставчици на решения в здравеопазването - за обработка на големи диагностични изображения, генерирани от скенери с ядрено-магнитен резонанс и рентгенови апарати или инфрачервени камери; за незабавно търсене в електронни здравни досиета записани на различни различни географски места и софтуерни системи, бази данни или просто като файлове на компютри в корпоративната мрежа; за семантично и неструктурирано търсене в клинична документация; за обменяна или извличане на информация едновременно от други клинични институции или от отдалечени Интернет услуги, и др.
  2. Медицински лаборатории - за анализи на изображения или необработени данни предоставят от болници или други източници; за извършване на разпределени изчисления с други лаборатории; за създаване на собствени паралелни приложения в кратки срокове;
  3. Съдебна медицина и разузнаване - да подпомогне следователите в био-метричния анализ; за извличане на физиологични данни и да ги обработва; да открива контури на пръстови отпечатъци; за сканиране на ириса / ретината; за сравнение на  разпределени данни, намиращи се в географски разделени бази данни; да прави неструктурирани търсения в био-метрични данни и др.
  4. Университети и техникуми за приложни науки - за създаване на разпределени и паралелни приложения, използващи съществуващ код за анализи, тестове, създаване и симулация на теоретични модели; за симетрично и асинхронно извличане на изчислителни резултатите от специализиран хардуер; за моментално търсене в бази данни и бази от знания; за неструктурирано търсене в научни статии, дисертационни доклади, структурирани и неструктурирани лабораторни резултати, намиращи се на отделни компютри, на отдалечени места, Интернет източници и още много други.

Потенциалът за развитие на продукта е значителен - важно уточнение е, че платформата BioAGE е достатъчно гъвкава и от нея могат да се създават множество субпродукти, предназначени за решаване на конкретни задачи на потенциални клиенти. Водеща идея е, че не се прави фиксиран продукт, който има ограничен брой характеристики, а се прави средство, с което да се създават специфични продукти/и услуги за клиенти, които са съобразени с техните конкретни нужди. След началната развойна фаза към продукта могат да се създадат допълнителни компоненти за 2D и 3D анализ на изображения, решаване на алгоритмични задачи в областта на информатиката, саздаване на софтуерни субпродукти за надежден достъп, разпределено управление, търсене и разпространение на документи (структурирана и неструктурирана информация) за корпоративни клиенти – банки, големи компании, държавна администрация.


Back to top