Качествен контрол

Планът за управление на качеството описва правилата, отговорностите, начините и подхода на проектния екип да осигури необходимото качество при изпълнение на текущия проект. Планът обхваща процесите, процедурите и методите необходими за дефиниране, осигуряване и контрол на качеството. Също така се описва и необходимата методология в случаи на внасяне на промени в крайния резултат на проекта, които се правят с цел подобрения.

Планът за управление на качеството е част от цялостния план за управление на проекта.

Файл: BioAGE - Quality Management Plan, v1.5 (BG).odt

Статус: Завършен. Архивиран.


Back to top