Комуникация

Планът за управление на комуникацията описва комуникационните нужди и очаквания в проекта.

Разяснява как и в какъв формат информацията ще се разпространява; кога и къде ще си извършва комуникация. Документът може да включва напътствия, препоръки и шаблони с цел улеснение и стандартизиране на комуникацията в проекта и със съответните заинтересовани лица – спонсор, корпоративни звена, външни организации. Шаблоните са вътрешно-фирмени, създадени от Бинетикс и не са включени в настоящия документ.

Файл: BioAGE - Communications Plan, v1.0 (BG).odt

Статус: Завършен. Архивиран.


Back to top