BioAGE е проект, съфинансиран от Европейският съюз, Българското правителство и Бинетикс ЕООД, който си поставя за цел да разработи един иновативен, напълно функциониращ прототип на платформа за разпределени изчисления. Платформата ще предоставя възможност на потребителите:

 • да създават собствени или да използват съществуващи приложения за обработка на медицинска информация чрез удобни визуални програмни средства;
 • да обобщават и ползват резултати и хетерогенни ресурси (сканирани изображения, аналитични данни, здравни записи, медицински досиета и пр.) разположени на различни географски места;
 • да извършват семантичен анализ и търсене в неструктурирани данни през Web.

BioAGE ще обобщава автоматично разновидната информация, съобразно поставените от потребителите задачи, в динамична инфраструктура като осигурява оптимално разпространение, производителност, надеждност, висока сигурност и непрекъснатост на достъпа до ресурсите. Практическото приложение на платформата за разпределени изисления ще се демонстрира в областта на анализа на медицинска информация и биомедицински изображения.

Планираните дейности по проекта са:

 1. Развойни дейности:
  • Изработка на софтуерна инфраструктура – състои се от модули, които изграждат платформата чрез собствена иновативна grid технология за управление на хетерогенни ресурси;
  • Изработка на хардуерна инфраструктура за тестване и демонстрация на функционалността на платформата – състои се от хардуерни модули с разновидна архитектура, които са свързани и комуникират в стандартна компютърна мрежа;
  • Изработка на визуална среда за създаване на нови приложения и компоненти за тестване и анализ;
  • Изработка на компоненти за обработка на био-медицински изображения;
  • Изработка на приложение за семантично търсене в структурирани или неструктурирани медицински и био-метрични данни, електронни здравни досиета и др.;
  • Изработка на приложение за ползване на ресурсите на платформата през Интернет (Web);
 2. Заявка за запазване на европейска търговска марка;
 3. Закупуване на необходимите ДМА;
 4. Участие на специализирани конференции в страната и чужбина; Провеждане на Демонстрационни презентации; Отпечатване на рекламни материали;
 5. Управление и отчитане на проекта; Визуализация на проекта; Одит на проекта.

С осъществяването на проекта се цели разработване на иновативен продукт с потенциал за последващо внедряване в икономиката, и по-точно в областта на медицинската образна диагностика, анализ и търсене.

Проектът BioAGE си поставя следните цели за изпълнение:

 1. Софтуерна и хардуерна платформа за развитието и внедряването на разпределени приложения или паралелни алгоритми;
 2. Компютърна виртуализация на ресурси от данни и изчисления за различни хардуерни архитектури, по-специално за PC AMD / Intel и ARM Cortex-базирани модулни компютри;
 3. Визуален инструмент за бързо и гъвкаво изграждане на паралелни тестови сценарии чрез съществуващи и собствени компоненти и функции;
 4. Поддръжка на съществуващ програмен код, който да може да се вгражда и използва директно в инфраструктурата на платформата;
 5. Библиотека от визуални компоненти за обработка на изображения, анализ на биометрични проби и извличане на температурни данни от инфрачервени изображения;
 6. Библиотека на функционални компоненти за семантично търсене в неструктурирана информация, кодирана в ASCII, Unicode, XML;
 7. Готово за използване примерно паралелно приложение за обработка на медицински инфрачервени изображения чрез визуалния инструмент за анализ и тестване;
 8. Готово за използване примерно паралелно приложение за специализирано търсене в електронни здравни досиета (ЕЗД) през Web.

Проектът BioAGE внася следните подобрения и рационализации с резултатите от изпълнението си:

 • Визуална разработка на тестови сценарии - VGO има амбицията да опрости разработването и внедряването на разпределени приложения за създаване на тестови сценарии в хетерогенна среда, които се предназначени за ползване от експерти в областта на медицината, информационните технологии, разузнаването, както и в други професионални или научни сфери;
 • Внедряване на линейни алгоритми в паралелна среда - BioAGE ще управлява едновременно собствени паралелни приложения и такива със стар линейни код. Този подход ще бъде от голяма полза за медицински лаборатории, научни институции и фирми, които биха искали да запазят съществуващите и доказани софтуерни библиотеки в експлоатация и да ги използват пълноценно в една конкурентна и надеждна мрежова среда.
 • Динамична оптимизация на ресурсите - BioAGE ще оптимизира използването на ресурсите, като поддържа един оригинален екземпляр на изпълнимия код във всеки възел. Със специални алгоритми grid технологията ще трансферира, насочва и оркестрира ресурсите, като управлява натоварването и цялостното им използване в софтуерната и хардуерната инфраструктура.
 • Функционален полиморфизъм - Системата ще изгради дървета с решения, така че всеки възел може да бъде в корена на дървото, от която започват един или няколко наследника (листа на дървото). Полиморфното поведение на възлите се появява в способността им като «родители» да бъдат функционално заменими от техните «наследници». Този механизъм се използва и за контрол на версиите и бързото обновяване на функционален код  на работните алгоритми (смяна на версия) без да се налага спиране работата на възела, в който се изпълнява.
 • Виртуални възли за изпълнение на алгоритми - Възлите в мрежата ще публикуват функции и данни по унифициран начин, независимо от хардуерната архитектура, като PC и ARM. Те са планирани да играят ролята на междинни звена между софтуерната логиката на приложението и на хардуерната архитектура.
Back to top