Пътна карта

Проектът BioAGE е планирано да продължи между 22-24 месеца. Изпълнението на проекта е в 4 (четири) последователни етапа:

ЕТАП 1 - Стартиране

Създаване на харта на проекта - Формулиране на основните изисквания за изпълнение на проекта – комуникация, документи, технологии; Идентифициране на основните ползи и опасности при изпълнение на проекта (логически и технически); Определяне на основни крайни дати за ключови задачи; Определяне на отговорностите при управление на проекта.

ЕТАП 2 - Планиране

Дефиниране на заданието - Събиране на изискванията – извършване на експертен анализ, срещи с външни специалисти, създаване на принципни модели, детайлен анализ на параметрите на продукта, намиране на алтернативни подходи и др.; Създаване на бизнес модел на инфраструктурата на BioAGE – софтуерни компоненти и модули, хардуерни модули и връзки, UML диаграми; Създаване на технически модел на BioAGE – компоненти, модули, връзки между компонентите, UML диаграми; Създаване на WBS – графична структура, описание на взаимовръзките и номерация на елементите в заданието;
Изработка на график за изпълнение - Дефиниране на индивидуални задачи за всеки елемент от заданието и продължителността на изпълнение; Определяне на последователността на изпълнение на задачите и поставяне на приоритети; Оптимизиране на времевия график.
Изработка на план за контрол на качеството - Дефиниране на процедурите и методите за контрол на качеството при изработка на BioAGE; Дефиниране на процедурите и методите за внасяне на подобрения при изработка на BioAGE; Дефиниране на нефункционалните изисквания към компоненти на платформата (производителност, надеждност, капацитет на изчисленията и др.).
Изработка на план за управление на човешките ресурси - Дефиниране на индивидуалните отговорности при изпълнение на всеки елемент от заданието.
Изработка на план за управление на комуникацията в проекта - Определяне на заинтересованите лица в проекта – инвеститор, клиенти (болници, лаборатории, научни институции), проучване изискванията на експерти; Определяне на основните комуникационни канали, роли и отговорности при водене на кореспонденция; Дефиниране на правила за комуникация на проектния екип със заинтересованите лица.
Изработка на план за управление на риска при изпълнение на проекта - Дефиниране на методология за оценка на риска, роли и експертни отговорности в екипа, рискови категории; Съставяне на списък с рискови събития и основни стъпки за управлението им.

ЕТАП 3 - Изпълнение и контрол

Софтуерната инфраструктура:

 1. Производство на софтуерно ядро за управление на информационна-изчислителен грид;
 2. Производство на софтуерни компоненти за обработка на изображения с точкови и локални операции;
 3. Производство на софтуерни компоненти за извличане на температурна информация от инфрачервени изображения;
 4. Производство на софтуерни компоненти за семантичен анализ, индексиране и търсене в неструктурирана информация;
 5. Производство на софтуерен компонент за програмно управление на ресурсите на грида през Web;
 6. Производство на средство за софтуерно визуално проектиране и създаване на нови приложения и компоненти;
 7. Дизайн и изпълнение на Unit тестове за всеки произведен софтуер;

Хардуерната инфраструктура:

 1. Инсталиране на операционна система върху ARM модули;
 2. Интегриране на информационно-изчислителния грид с ARM модули (computer-on-module);
 3. Изграждане на свързаност между модулите;

Проверка и контрол на заданието и графика:

 1. Извършване на регулярна проверка на изискванията за всеки елемент от заданието според предварително изготвени тестови сценарии;
 2. Извършване на проверка за закъснения в проектния график;

Проверка и контрол на качеството - Извършване на регулярна проверка на нефункционалните параметри и спазването на общите процедури за производство от ОТК;

Наблюдение и контрол на рисковете - Извършване на регулярна проверка на регистрираните рискове и прилагане на съответни действия според плана за управление на рискови събития;

ЕТАП 4 - Приключване

 1. Изготвяна на финален отчет въз основа на документите за проверка и контрол по време на изпълнение на проекта;
 2. Изготвяне на неформален доклад за извършената работа от екипа в процеса на производство на платформата BioAGE;
 3. Извършване на одит на направените разходи от сертифицирана агенция.

 


Back to top